top of page
ŠTEVILKE POSTAVLJAMO NA PRAVA MESTA

Upoštevajoč vaše najboljše interese

RAČUNOVODSTVO
 • amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev

 • obračun davka na dodano vrednost

 • priprava opominov, predlogov za kompenzacijo, izvršbo in sodno izterjavo

 • izdelava poročil za Banko Slovenije (SFR, SKV, BST, KRD…),

 • oddaja poročil Statističnemu uradu RS (INV, IKT, EPE, IND…)

 • izvajanje plačilnega prometa,

 • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil,

 • izdelava medletnih bilanc in zaključnega računa (BS, IPI, DDpO)

DAVČNO IN POSLOVNO SVETOVANJE
 • svetovanje in pomoč pri ustanovitvi, združitvi ali statusnem preoblikovanju podjetja

 • priprava investicijskih programov in poslovnih načrtov

 • pomoč pri pridobivanju nepovratnih finančnih sredstev

 • preverjanje bonitet

 • optimizacija davčnih obveznosti

 • priprava na inšpekcijske preglede (FURS, IRSD)

KNJIGOVODSTVO
 • vodenje glavne knjige

 • vzdrževanje analitične evidence saldakontov

 • izpisi odprtih postavk (IOP) in usklajevanje konto kartic (KK) s partnerji

 • vodenje davčnih evidenc

 • vodenje blagajne

 • knjiženje maloprodaje

 • evidentiranje stroškov po nosilcih (dejavnostih / poslovnih enotah / projektih…)

KADROVSKE STORITVE
 • priprava razpisov in objava potreb po delavcih

 • priprava in oddaja vlog za subvencioniranje zaposlitev

 • pridobivanje delovnih dovoljenj za tujce

 • priprava delovršnih pogodb, odpovedi in obvestil o letnem dopustu

 • urejanje zavarovanj delavcev

 • urejanje napotitev na delo v tujino

 • obračun izplačil delavcem (plač, podjemov, honorarjev, regresa, nagrad...)

 • obračun prispevkov za socialno varnost in oddaja REK obrazcev

 • vlaganje zahtevkov za nadomestila plače (bolniška, karantena…)

 • zastopanje v upravnih (prijava bivališč, EMŠO) in davčnih postopkih (DŠ, vračilo dohodnine)

 • urejanje in revidiranje personalnih map

logo - AJPES_sivobel.png
logo - SURS_sivobel.png
logo - BANKA Slovenije_sivobel.png
logo - FURS_sivobel.png
logo - eDAVKI_sivobel.png
logo - VASCO_sivobel.png
logo - eVEM_sivobel.png
logo - ZRSZ_sivobel.png
logo - biZPIZ_sivobel.png
logo - eUPRAVA_sivobel.png
bottom of page